Algemene voorwaarden fitnesscentrum

Artikel 1: Definities
 • Sportstad Heerenveen: de partij met wie de Overeenkomst is gesloten.
 • Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Verenigingslid: natuurlijk persoon die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten, welke tot stand is gekomen door een overkoepelende overeenkomst met zijn/haar vereniging.
 • Fitness(activiteiten): diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 • Lidmaatschap: Overeenkomst tussen de Sportstad Heerenveen en het Lid ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, etc.).
 • Bedrijfslidmaatschap: het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Lid.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Fitness, die tussen Sportstad Heerenveen en het Lid worden gesloten.
Artikel 3: Het aanbod
 • Het aanbod van Sportstad Heerenveen wordt schriftelijk of elektronisch (mailing of website) uitgebracht en is van kracht gedurende een door Sportstad Heerenveen aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 • Het aanbod omvat ten minste:
  – de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  – de kosten voor het abonnement. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  – de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  – de huisregels.
 • De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 • Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 • Bij het afsluiten van een familie abonnement dienen alle deelnemers woonachtig te zijn op hetzelfde adres.
 • Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt.
 • Gedurende de schoolvakanties zijn er geen jeugdlessen.
 • Sportstad Heerenveen behoudt zich het recht voor de roosters te allen tijde te wijzigen.
Artikel 4: Het lidmaatschap
 • Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit gebeurt middels het ondertekenen van een inschrijfformulier bij Sportstad Heerenveen.
Artikel 5: Bedenktijd
 • Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen.
Artikel 6: Duur en beëindiging
 • Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 • Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien:
  • het Lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  • het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  • Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 • Het Lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 maand.
 • Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Sportstad Heerenveen gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 • Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode langer dan twee weken geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een korte afwezigheid, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode, waarbij er over de afwezige periode een vaste vergoeding per week in rekening wordt gebracht. Bevriezing van een Lidmaatschap is mogelijk voor maximaal 1 maand per kalenderjaar. Het bevriezen van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 • Het Lid heeft de mogelijkheid om tegen een vaste vergoeding per kalenderjaar een flexproduct aan te schaffen waarmee het Lidmaatschap voor een langere periode tijdelijk kan worden stopgezet. Bij het tijdelijk stopzetten van het Lidmaatschap betaalt het Lid gedurende haar afwezigheid altijd het tarief behorende bij het Lidmaatschap en wordt de contractperiode aansluitend verlengd met de afwezige periode. Het Lid kan in de afwezige periode niet sporten en geen gebruik maken van de overige faciliteiten behorende tot het Lidmaatschap. Het in flex zetten van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 • Indien het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan kan deze gebruik maken van het medisch flexen. Bij het tijdelijk stopzetten van het Lidmaatschap betaalt het Lid gedurende haar afwezigheid altijd het tarief behorende bij het Lidmaatschap en wordt de contractperiode aansluitend verlengd met de afwezige periode. Het Lid kan in de afwezige periode niet sporten en geen gebruik maken van de overige faciliteiten behorende tot het Lidmaatschap. De aanvraag tot het medisch flexen dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 • Tussentijdse opzegging door Sportstad Heerenveen is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sportstad Heerenveen of jegens een contractant van Sportstad Heerenveen.
  • Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Sportstad Heerenveen aantoonbaar geleden schade.
  • Indien Sportstad Heerenveen haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Sportstad Heerenveen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.
 • Het Lid dient eventuele tegoeden op de toegangspas op te maken, deze worden niet teruggegeven en zijn eveneens niet inwisselbaar voor contanten.
Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen
 • Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 • Eventuele prijsverhogingen worden door Sportstad Heerenveen 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor consumentenprijzen (CPI). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 • Wanneer de leeftijdsgrens bij bepaalde Lidmaatschappen overschreden wordt, zal het Lidmaatschap automatisch worden aangepast.
 • Wanneer bij een partnerdeal de hoofdbetaler opzegt, zal het tarief van de partner die lid blijft automatisch worden aangepast naar het reguliere tarief.
 • De partnerdeal is enkel toepasbaar indien de hoofdbetaler een halfjaar-, één- of tweejarig lidmaatschap heeft afgesloten.
 • Sportstad Heerenveen houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
Artikel 8: Verplichtingen van Sportstad Heerenveen
 • Sportstad Heerenveen staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 • Sportstad Heerenveen onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 • Sportstad Heerenveen staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 • Sportstad Heerenveen zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 • Sportstad Heerenveen zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 • Sportstad Heerenveen treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een Lid.
Artikel 9: Verplichtingen van een lid
 • Een Lid houdt zich aan de door Sportstad Heerenveen gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de receptie van Sportstad Heerenveen, en zijn te vinden op sportstad.nl/huisregels.
 • Het Lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Sportstad Heerenveen.
 • Een Lid dient de aanwijzingen van de Sportstad Heerenveen c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Sportstad Heerenveen kenbaar te maken, zodat Sportstad Heerenveen uitleg kan geven.
 • Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 • Het is een Lid niet toegestaan te roken in de door Sportstad Heerenveen beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 • Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan Sportstad Heerenveen mede te delen.
Artikel 10: Tussentijdse wijzigingen
 • Sportstad Heerenveen kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Sportstad Heerenveen zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
Artikel 11: Betaling
 • Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 • Wanneer u uw lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 • Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Sportstad Heerenveen schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 • Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sportstad Heerenveen gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Sportstad Heerenveen bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 • Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Sportstad Heerenveen bevoegd om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, dit voor een bedrag dat gelijk staat aan de volledige abonnementsperiode.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 • Sportstad Heerenveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training en/of het verblijf bij Sportstad Heerenveen.
 • Sportstad Heerenveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door squash. Wij raden u dringend aan tijdens het squashen gebruik te maken van een beschermende bril.
 • Sportstad Heerenveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan door het gebruik van de infraroodsauna.
 • Sportstad Heerenveen  is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Sportstad Heerenveen maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 • Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.
Artikel 13: Klachten
 • In geval van klachten dient het Lid zich in eerst instantie te wenden tot de vestigingsmanager van Sportstad Heerenveen en in tweede instantie kan het Lid haar klacht schriftelijk melden via sportstad.nl/contact
Artikel 14: Bedrijfsfitness
 • Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van Sportstad Heerenveen zijn van toepassing tenzij anders in de bedrijfssportovereenkomst overeengekomen.
 • Indien de bedrijfssportovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 • Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij Sportstad Heerenveen alsmede bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, een en ander conform artikel 6 lid 3.
 • Bij beëindiging dienstverband is Sportstad Heerenveen onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten / vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. Sportstad Heerenveen verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid Sportstad Heerenveen toestemming om haar NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de werkgever van het Bedrijfslid en omgekeerd.
Artikel 15: Collectieve aanbiedingen
 • Een Lid welke via een collectieve aanbieding (Verenigingslid etc.) een Lidmaatschap is aangegaan middels de ondertekening van het inschrijfformulier geeft Sportstad Heerenveen toestemming om haar NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de vereniging van het Lid en omgekeerd. Dit om onrechtmatig gebruik van de collectieve aanbieding c.q. het Lidmaatschap tegen te gaan.
Artikel 16: Persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens van het Lid zijn strikt vertrouwelijk en worden door Sportstad Heerenveen enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt en indien aangegeven voor het versturen van de nieuwsbrief.
 • De persoonsgegevens van het Lid vallen onder de categorie “Abonnementshouders” uit het privacy beleid van Sportstad Heerenveen te vinden op onze website sportstad.nl/privacy.
 • De persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Artikel 17: Overig
 • Sportstad Heerenveen behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.
Artikel 18: Toepasselijk recht
 • Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.