Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sportstad Heerenveen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sportstad Heerenveen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Sportstad Heerenveen, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Sportstad Heerenveen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sportstad Heerenveen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sportstad Heerenveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.