Algemene voorwaarden sportaccommodaties en zwembaden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijving
 1. Exploitant: de organisatie Sportstad Heerenveen, die ter beschikking gestelde objecten, als bedoeld in lid 3, in beheer heeft.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van exploitant een object, als bedoeld in lid 3, ter beschikking gesteld krijgt.
 3. Object: de bij exploitant in beheer zijnde sportaccommodaties, te weten sporthallen, turnhal, dojo, squashbanen, zwembaden, skeelerbaan, beachvelden en fierljepschansen. Waar gesproken wordt over object is bedoeld iedere ruimte die behoort tot de sportaccommodatie (de sportruimte zelf, kleedlokalen, douches, toiletten, berghokken, gangen enz.).
 4. Gebruikersovereenkomst: iedere overeenkomst tussen exploitant en gebruiker betreffende het gebruik van een object als bedoeld in artikel 1.3.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikersovereenkomsten voor zover deze betrekking hebben op het gebruik van een accommodatie.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door exploitant schriftelijk bevestigd zijn.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3: Totstandkoming gebruikersovereenkomst
 1. De overeenkomst, waarbij de exploitant aan de gebruiker een accommodatie verhuurt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende gebruikersovereenkomst na een door de gebruiker ingediende aanvraag voor het gebruik van een accommodatie met bevestiging hiervan door de exploitant.
 2. In de aanvraag wordt vermeld: de gewenste (deel) accommodatie, de gewenste gebruikstijden, gebruiksdatum en/of gebruiksperiode en daarnaast de aard van het gebruik en/of de tak van sport.
 3. In de gebruikersovereenkomst wordt vermeld op welke accommodatie of gedeelte daarvan de gebruikersovereenkomst betrekking heeft, de gebruikstijden, de gebruiksdatum en/of gebruiksperiode, de aard van het gebruik en/of de tak van sport, het gebruikstarief, en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.
 4. Indien een gebruiker of meerdere gebruikers een aanvraag indien(t)(en) voor het gebruik van een accommodatie, is de reservering pas definitief zodra de betreffende gebruikers een bevestiging van de reservering heeft ontvangen en exploitant een getekend exemplaar van deze bevestiging retour heeft ontvangen.
Artikel 4: Annulering en tussentijdse opzegging
 1. Een gebruikersovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd of tussentijds opgezegd.
 2. Bij annuleringen door gebruiker geldt een opzegtermijn van 4 (vier) weken voor aanvang van de activiteit, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de annulering door de exploitant.
 3. Gerekend vanaf de datum waarop de schriftelijke opzegging bij exploitant is ingekomen, dienen alle reserveringen, vallende binnen de in artikel 4.2 genoemde opzegtermijn, volledig te worden betaald.
 4. Bij annuleringen die 4 (vier) weken of meer voor aanvang van de activiteit zijn ontvangen, wordt volledige restitutie verleend van de gebruiksvergoeding voor de geannuleerde uren onder aftrek van administratiekosten en eventuele door exploitant reeds gemaakte kosten.
 5. De exploitant is te alle tijden gerechtigd om met een maximum van 10 (tien) keer per seizoen de gereserveerde uren te annuleren. Zowel ten behoeve van georganiseerde evenementen van exploitant als bij noodzakelijk onderhoud is dit van toepassing.
 6. Genoemde annuleringen, als bedoeld in artikel 4.5, dienen uiterlijk 4 (vier) weken voorafgaand aan de reservering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan gebruiker. In overleg met gebruiker wordt geprobeerd een vervangende accommodatie voor de gereserveerde uren te vinden. Indien er geen mogelijkheden zijn vervallen de gereserveerde uren.
Artikel 5: Betalingen
 1. De betaling van de gebruiksvergoeding en van al hetgeen verder krachtens de gebruikersovereenkomst is verschuldigd, geschiedt uiterlijk op de vervaldata als genoemd op de door exploitant verstrekte factuur, in een wettig Nederlands betaalmiddel, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke gebruiker op exploitant meent te hebben, door storting dan wel overschrijving op een door exploitant op te geven rekening. Het staat exploitant vrij door middel van schriftelijke opgave aan gebruiker wijzigingen aan te brengen in de plaats of wijze van betaling.
 2. Telkens indien een uit hoofde van de gebruikersovereenkomst door gebruiker verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, is exploitant gerechtigd aan gebruiker vanaf de vervaldag de wettelijke (handels-)rente in rekening te brengen.
 3. Alle kosten, gemaakt ter inning van door gebruiker op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van gebruiker.
 4. In voorkomende gevallen is exploitant gerechtigd vooraf van gebruiker afdoende zekerheid te vragen, bijvoorbeeld door het voldoen van een waarborgsom of het (doen) verstrekken van een bankgarantie. In dat geval kan exploitant alle vorderingen die hij uit hoofde van de gebruikersovereenkomst op gebruiker heeft, op de waarborgsom en/of bankgarantie verhalen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
Artikel 6: Ontbinding
 1. Indien gebruiker één of meer van de verplichtingen uit de gebruikersovereenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet nakomt, kan exploitant de gebruikersovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden en is gebruiker gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van exploitant.
 2. Indien exploitant door niet aan haar toerekenbare omstandigheden na het sluiten van de gebruikersovereenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen, is exploitant bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Gebruiker is bevoegd de gebruikersovereenkomst te ontbinden indien, gezien de omstandigheden van het geval, de opheffing van de oorzaak van de verhindering niet door gebruiker afgewacht behoeft te worden.
Artikel 7: Aanvaarding
 1. Gebruiker aanvaardt het ter beschikking gestelde object in de staat waarin het zich bij de aanvang van het gebruik bevindt.
 2. Het object wordt door exploitant, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld.
 3. Exploitant heeft de voortdurende zorg voor het dagelijks onderhoud van de objecten, ziet toe op een correct gebruik en verzorgt het beheer. Voor zover overeengekomen stelt exploitant sportmaterialen ter beschikking en draagt zorg voor aanvullende faciliteiten (douches/kleedkamers) passend bij sportbeoefening.
Artikel 8: Aard van het gebruik
 1. Het gebruik van het object omvat datgene wat overeenkomstig aard en bestemming daarvan als te doen gebruikelijk en redelijk mag worden gekenschetst. Het object wordt niet aangewend voor direct commerciële of andere niet met de doelstelling in overeenstemming zijnde gebruiken, zulks naar het oordeel van exploitant, tenzij anders bij contract overeengekomen.
 2. Het is gebruiker verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van exploitant, het object of delen ervan, al dan niet tegen betaling aan derden in gebruik te geven.
 3. Het is gebruiker van het object verboden reclame voor zichzelf of derden te plaatsen en te voeren zonder schriftelijke toestemming van de exploitant.
Artikel 9: Wijze van gebruik
 1. Gebruiker is verplicht het ter beschikking gestelde object en de daarin aanwezige inventaris als een goed gebruiker en overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
 2. Gebruiker verplicht zich alle vereiste toestemmingen en vergunningen te verkrijgen.
 3. Gebruiker is verantwoordelijk voor de BUMA-, SENA- en STEMRA rechten en verplichtingen in de accommodaties voor zover niet gedekt door exploitant.
 4. Gebruiker is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in het algemeen.
 5. Gebruiker onderwerpt zich aan de aanwijzingen, die door of namens exploitant worden gegeven.
 6. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van het dienstdoende personeel stipt op te volgen en zich te gedragen overeenkomstig hetgeen middels de huisregels (zie artikel 14) dan wel anderszins weergegeven aanwijzingen wordt aangegeven.
 7. Gebruiker veroorzaakt aan andere gebruikers van het gebouw of complex waarvan de ter beschikking gestelde accommodatie deel uitmaakt geen hinder of overlast en draagt er voor zorg dat bij hem met zijn goedvinden aanwezige derden en zijn of hun bezoekers dit evenmin doen.
 8. Wangedrag wordt bestraft met verwijdering uit het gebouw voor een nader door exploitant te bepalen tijd. Gebruiker wordt ten spoedigste van een verwijdering op de hoogte gesteld.
 9. Exploitant heeft de bevoegdheid alle werken of eigendommen in beheer bij exploitant, die als gevolg van gebruik door gebruiker worden beschadigd, op kosten van gebruiker te (doen) herstellen. Alle schade, die door handelen of nalaten van gebruiker ontstaat – waaronder de kosten van noodzakelijke reparaties aan installaties en/of het in oorspronkelijke staat terug brengen van het ter beschikking gestelde object – komt voor rekening van gebruiker.
Artikel 10: Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

Het is gebruiker en derden die met toestemming en onder leiding van gebruiker het object betreden, verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van exploitant:

 1. borden, spandoeken, reclameborden, geluidsinstallaties of enig ander voorwerp van welke aard dan ook, in de accommodatie aan te brengen;
 2. (consumptie-)waren binnen de accommodatie te koop aan te bieden en/of te gebruiken in het object;
 3. te roken in het object aangezien er een algeheel rookverbod geldt;
 4. onder invloed te zijn van alcohol;
 5. onder invloed te zijn van soft- en/of harddrugs, dit te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 6. huisdieren tot de accommodatie toe te laten, met uitzondering van blindengeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen;
 7. rijwielen en bromfietsen tegen of in de accommodatie te plaatsen. Motorrijtuigen moeten worden geparkeerd op de als zodanig aangegeven parkeerplaatsen;
 8. de sportruimte in de sporthallen te betreden met ander schoeisel dan schoon “binnensport-schoeisel” waarvan de zolen niet afgeven;
 9. nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
 10. muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te plaatsen en te gebruiken;
 11. audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te plaatsen en te gebruiken;
 12. commerciële televisie- of radio-rapportages op te (laten) nemen of uit te (laten) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (laten) maken;
 13. entreegelden te heffen;
 14. handelingen te verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de accommodatie kan ontstaan;
 15. vloeren hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de gebruikersovereenkomst is aangegeven;
 16. tassen mee te nemen in de voor de uitoefening van sportactiviteiten bestemde ruimten.
Artikel 11: Toezicht, veiligheid en calamiteiten
 1. Gebruiker dient, na het sluiten van de gebruikersovereenkomst, er voor zorg te dragen dat gebruiker en derden die met toestemming en onder leiding van gebruiker het object betreden kennis nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, het ontruimingsplan en de huisregels van exploitant.
 2. Gebruiker draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de genoemde verplichtingen als bedoeld in lid 1. Voorts ziet gebruiker er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de accommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de gebruikersovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de accommodatie te betreden.
 3. Gebruiker zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door voldoende (volwassen) toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig diploma BHV/EHBO/AED. Deze toezichthouders zijn als zodanig herkenbaar in de accommodatie aanwezig tijdens de gebruikte uren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften.
 4. Gebruiker zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 11.3 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 11.3 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen.
 5. Gebruiker en personen die van gebruiker toestemming hebben de accommodatie te betreden, worden niet eerder tot de accommodatie toegelaten voordat de in artikel 11.3 genoemde toezichthouder aanwezig is. Deze toezichthouder verlaat de accommodatie pas nadat alle gebruikers de accommodatie hebben verlaten.
 6. Bij calamiteiten handelen de toezichthouders conform het door gebruiker opgestelde ontruimingsplan zoals bedoeld in artikel 11.1.
 7. Gebruiker zorgt er voor dat de nooduitgangen obstakelvrij bereikbaar te zijn, en is verplicht om vóór aanvang van het gebruik te controleren of dit daadwerkelijk het geval is. Eventuele obstakels dienen te worden verwijderd. Indien dit niet realiseerbaar is, dient hiervan terstond melding te worden gemaakt bij exploitant.
 8. Wanneer de nooduitgang niet obstakelvrij is mag er geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie.
Artikel 12: Schoonmaak en oplevering van de accommodatie
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, levert gebruiker de accommodatie bij het einde van de gebruikersovereenkomst of bij het einde van het gebruik van de accommodatie op, aan exploitant in de staat waarin de accommodatie zich bij aanvang van het gebruik bevond.
 2. Indien er bij aanvang van het gebruik geen proces-verbaal van oplevering is gemaakt, dan wordt de accommodatie door gebruiker bij het einde van de gebruikersovereenkomst of het einde van het gebruik van de accommodatie aan exploitant opgeleverd in de staat die exploitant mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de gebruikersovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij discussie over de staat van de accommodatie bij aanvang gebruik, wordt gebruiker verondersteld de accommodatie in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
 3. Tenzij tussen gebruiker en exploitant schriftelijk anders is overeengekomen, is gebruiker in geen geval gerechtigd na beëindiging van de gebruikersovereenkomst om zaken, die van zijn zijde in de accommodatie zijn gebracht, in de accommodatie achter te laten.
 4. Gebruiker dient na afloop van de gebruiksperiode de accommodatie vrij van afval op te leveren.
 5. Indien gebruiker het ter beschikking gestelde object niet of niet tijdig ontruimt, is exploitant uitsluitend door het verstrijken van de overeengekomen gebruiksperiode en zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, gerechtigd om voor rekening van gebruiker het ter beschikking gestelde object te (doen) ontruimen.
Artikel 13: EHBO
 1. Gebruiker dient te zorgen voor een EHBO-bevoegdheid en -uitrusting. De bij exploitant in dienst zijnde beheerders van de sporthallen en toezichthouders in de zwembaden zijn in het bezit van een BHV-diploma.
Artikel 14: Huisregels
 1. De door gebruiker met de leiding belaste personen (toezichthouder(s)) dienen de door of namens exploitant voorgeschreven huisregels en geplaatste pictogrammen, c.q. het reglement van orde alsmede de door of namens exploitant verstrekte aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Bij verstoring van de orde en andere onregelmatigheden (waaronder diefstal, vernieling etc.) in de accommodatie en/of het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt, wordt de politie en justitie ingeschakeld.
 3. Gebruiker is verplicht zich ordelijk te gedragen in de accommodaties en zich te houden aan de voorwaarden zoals die in de gebruikersovereenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn gesteld. Ten behoeve van derden die met toestemming en onder leiding van gebruiker het object betreden maakt gebruiker de huisregels die te vinden zijn op sportstad.nl/huisregels ter plaatse bekend.
 4. Exploitant behoudt zich het recht voor deze huisregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval exploitant gebruiker direct informeert over de wijziging van de huisregels. Door het aangaan van de gebruikersovereenkomst verklaart gebruiker in te stemmen met genoemde huisregels.
Artikel 15: Klachten
 1. Gebruiker dient klachten en wensen schriftelijk in. In dringende (spoedeisende) gevallen kan dit mondeling geschieden. In dergelijke gevallen bevestigt gebruiker de klacht of wens binnen 5 werkdagen schriftelijk.
Artikel 16: Nationale en internationale evenementen in de accommodatie
 1. Gebruiker doet tijdelijk afstand van zijn recht op het gebruik van de accommodatie ten behoeve van nationale dan wel internationale evenementen en op verzoek van exploitant de accommodatie volledig ter vrije beschikking stellen van exploitant, dit met een maximum van 5 (vijf) evenementen per seizoen, dit aanvullend op artikel 4.5.
 2. Exploitant stelt gebruiker op redelijke termijn, en in elk geval niet later dan een week van tevoren in kennis, van het evenement en van de verwachte duur ervan.
 3. Gedurende de periode van het evenement is de gebruikersovereenkomst (en de daarmede samenhangende rechten en verplichtingen van gebruiker en exploitant) opgeschort.
 4. Naar evenredigheid van het gebruik van de accommodatie in verband met het evenement, en de restmogelijkheid voor gebruiker de accommodatie te gebruiken, wordt de gebruiks-vergoeding voor de duur van het evenement verminderd.
 5. Bij een volledige gebruiksuitval van de accommodatie als gevolg van het evenement is gebruiker voor de duur van het evenement geen gebruiksvergoeding verschuldigd.
Artikel 17: Schade, aansprakelijkheid, vrijwaring en kosten
 1. De gebruiker is jegens de exploitant aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de accommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de gebruiker bewijst dat hem, de personen die gebruiker tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de gebruiker aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
 2. Gebruiker neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van gebreken aan de accommodatie, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Gebruiker moet exploitant terstond op de hoogte stellen van gebreken.
 3. Indien gebruiker hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt.
 4. Gebruiker is jegens exploitant aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan de accommodatie, tenzij gebruiker bewijst dat hem, de personen die gebruiker tot de accommodatie heeft toegelaten en de personen waarvoor gebruiker aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
 5. De schade en kosten gemoeid met verlies dienen door gebruiker binnen 14 dagen na eerste schriftelijke aanzegging, aan exploitant te worden voldaan.
 6. De exploitant is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de accommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens gebruiker van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruiker, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de accommodatie gebruik maken of van derden die gebruiker heeft toegelaten; de gebruiker vrijwaart exploitant voor aanspraken van derden ter zake.
 7. Exploitant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of behoorde te kennen, aan de accommodatie of het gebouw waarvan de accommodatie deel uitmaakt (waaronder de tot het gebouw behorend technische installaties).
 8. Gebruiker vrijwaart de exploitant voorts tegen alle vorderingen van derden ter zake van schade aan zich in de accommodatie bevindende personen of zaken, die direct of indirect een gevolg zijn van bedoelde gebreken.
 9. Gebruiker vrijwaart exploitant voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door gebruiker georganiseerde activiteiten in de accommodatie, dan wel verband houden met enig ander gebruik van de accommodatie door gebruiker.
 10. Gebruiker vrijwaart exploitant tegen boetes die exploitant worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van gebruiker, van personen die gebruiker in de accommodatie heeft toegelaten of van personen waarvoor gebruiker aansprakelijk is.
 11. Exploitant is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van gebruiker en gebruiker heeft geen recht op vermindering van de gebruiksvergoeding, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de gebruikersovereenkomst in geval van vermindering van gebruiksgenot ten gevolge van gebreken die exploitant bij het aangaan van de gebruikersovereenkomst niet kende of behoefde te kennen en gebreken die bestaan uit stagnatie in de bereikbaarheid van de accommodatie, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkoming in de leveringen en diensten.
 12. Voor rekening en risico van gebruiker komen:
  1. onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die niet door of vanwege exploitant of andere gebruikers van de ruimte zijn aangebracht;
  2. onderhoud, herstel en vernieuwing welke noodzakelijk zijn door toedoen of nalaten van gebruiker zelf, zijn personeel, de personen waarvoor gebruiker aansprakelijk is of de personen die hij tot de ruimte heeft toegelaten.
Artikel 18: Hoofdelijke aansprakelijkheid
 1. Indien meerdere personen gebruiker zijn, is elke gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de gebruikersovereenkomst voortvloeien.
Artikel 19: Aanpassingen en toegang door exploitant tot het ter beschikking gestelde object
 1. Het is aan exploitant toegestaan om op, aan of in het ter beschikking gestelde object of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid, nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties. In het geval exploitant wenst over te gaan tot het verrichten van de werkzaamheden in, op of aan het object is gebruiker verplicht exploitant of degene die zich ter zake bij gebruiker vervoegd toegang te verlenen en tot de noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen.
 2. De met toezicht en uitvoering belaste medewerkers van exploitant, alsmede degenen, die in opdracht van exploitant handelen, hebben te allen tijde vrije toegang tot het ter beschikking gestelde object.
 3. De exploitant heeft te allen tijde het recht controle uit te oefenen op het juiste gebruik van de accommodatie door gebruiker en de juiste naleving van het bij of krachtens overeenkomst gestelde.
 4. Indien en voor zover dienstdoend personeel het vermoeden heeft, dat gebruiker zich schuldig kan hebben gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, heeft het personeel het recht kleding en door de gebruiker met zich gevoerde bagage daartoe te onderzoeken en daartoe in aanmerking komende goederen onder zich te nemen.
Artikel 20: Historische rechten
 1. Gebruiker kan jegens exploitant, indien dat niet schriftelijk door exploitant is vastgelegd, nimmer aanspraak maken op historische rechten in welke vorm dan ook. De rechten van gebruiker blijven beperkt tot de in het kader van de gebruikersovereenkomst bepaalde periode en ter beschikking gestelde object.
Artikel 21: Domicilie
 1. In verband met de uitvoering van de gebruikersovereenkomst en de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt domicilie gekozen ten kantore van exploitant.
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de gebruikersovereenkomst en de uitvoering daarvan, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
Artikel 23: Slotbepaling
 1. In alle gevallen waarin de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de exploitant en kunnen aanvullende regelingen worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde kunnen door exploitant en gebruiker schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt.

Bijzondere bepalingen betreffende gebruik van de sporthallen, turnhal, dojo, squashbanen, skeelerbaan, beachvelden en fierljepschansen

Artikel 24: Algemeen
 1. Op de gebruikersovereenkomst voor de sporthallen, turnhal, dojo, squashbanen, skeelerbaan, beachvelden en fierljepschansen zijn naast de bovenstaande algemene bepalingen ook onderstaande bijzondere bepalingen van toepassing.
Artikel 25: Bijzondere bepalingen betreffende het gebruik
 1. De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur per keer.
 2.  De aanvraag voor gebruik dient in elk geval door aanvrager ondertekend te zijn en te bevatten:
  1. de naam en adresgegevens van gebruiker;
  2. het bank-/gironummer en te naamstelling;
  3. het doel van het gebruik;
  4. het aantal deelnemers aan c.q. aanwezigen bij de activiteit(en) van gebruiker;
  5. de dag(en) en het/de u(u)r(en) waarop het gebruik verlangd wordt;
  6. de na(a)m(en) van de perso(o)n(en) die met de leiding belast is/zijn;
  7. de naam van een contactpersoon met telefoonnummer waarop deze bereikbaar is.
 3. Voor gebruik van een accommodatie waarbij een sleutel benodigd is, kan bij het ophalen van de sleutel een borgsom per sleutel worden gevraagd; dit bedrag wordt bij teruggave van de sleutel geretourneerd.
 4. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van magnesiumresten.
 5. In de accommodaties is geen telefoon aanwezig. Gebruiker dient er zelf voor zorg te dragen dat er de mogelijkheid is om in noodsituaties de alarmdiensten te bereiken.
 6. Uiterlijk 15 (vijftien) minuten na het einde van de toegewezen gebruiksperiode dienen ook de was- en kleedruimten ontruimd te zijn. De gebruiker draagt zorg, indien van toepassing, voor het uitzetten van waterkranen, douches, licht en het (af)sluiten van deuren. De deelnemers aan de lessen, oefeningen c.q. overige door gebruiker of in naam van exploitant gevoerde activiteiten, mogen niet in een andere ruimte van de accommodatie vertoeven dan die waarvan het gebruik conform de gesloten overeenkomst tussen exploitant en gebruiker is toegestaan.
 7. De opslag van sportmateriaal in de berging dient ordelijk en conform de aanwijzingen te geschieden.
Artikel 26: Niet tijdige beschikbaarheid
 1. Bij het niet tijdig beschikbaar zijn van de accommodatie op de overeengekomen ingangsdatum en aanvangstijdstip van het gebruik, doordat de accommodatie niet tijdig gereed is gekomen of de vorige gebruiker de accommodatie niet tijdig heeft ontruimd, is gebruiker tot de datum en het tijdstip waarop de accommodatie hem ter beschikking staat geen gebruiksvergoeding en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd, en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. Exploitant is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor gebruiker, tenzij hem ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
 2. Gebruiker kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove schuld van de exploitant en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van gebruiker in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de gebruikersovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Bijzondere bepalingen betreffende gebruik van de zwembaden

Artikel 27: Algemeen
 1. Op de gebruikersovereenkomst voor zwembaden zijn naast de bovenstaande algemene bepalingen ook onderstaande bijzonder bepalingen van toepassing.
Artikel 28: Gebruiker zwembaden
 1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van exploitant (delen van) een object als bedoeld in artikel 1.3 gedurende een vooraf overeengekomen tijdsperiode, tegen betaling en/of tegen vertoon van een geldig toelatingsbewijs, ter beschikking gesteld krijgt. Onderscheid wordt gemaakt tussen de permanente en de incidentele gebruiker. Onder incidentele gebruiker wordt verstaan die gebruiker, die hetzij individueel, hetzij met een door hem geïntroduceerde groep personen, in enig georganiseerd verband eenmalig van de zwemaccommodatie gebruik maakt. Met de permanente gebruiker wordt bedoeld die gebruiker, die voor regelmatig terugkerende momenten exclusief gebruik van, het object of onderdelen ervan, is overeengekomen.
Artikel 29: Bijzondere bepalingen betreffende het gebruik
 1. De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur per keer.
 2. De aanvraag voor gebruik dient in elk geval door aanvrager ondertekend te zijn en te bevatten:
  1. de naam en adresgegevens van gebruiker;
  2. het bank-/gironummer en te naamstelling;
  3. het doel van het gebruik;
  4. het aantal deelnemers aan c.q. aanwezigen bij de activiteit(en) van gebruiker;
  5. de dag(en) en het/de u(u)r(en) waarop het gebruik verlangd wordt;
  6. de na(a)m(en) van de perso(o)n(en) die met de leiding belast is/zijn;
  7. de naam van een contactpersoon met telefoonnummer waarop deze bereikbaar is.
 3. De gebruiker draagt er zorg voor dat er voldoende toezicht is in de accommodatie. Er dient ten minste voldaan te zijn aan de volgende eisen:
  1. per bassin dient minimaal één toezichthouder de leeftijd van ten minste 18 jaar te hebben bereikt.
  2. deze toezichthouder dient in het bezit te zijn van het diploma Zwemmend Redden, KNBRD-A of het certificaat Lifeguard.
  3. minimaal één van de toezichthouders dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO- en reanimatiediploma.
Artikel 30: Bijzondere bepalingen over de wijze van gebruik
 1. De voor de activiteiten benodigde inventaris van het object, waaronder les- en spelmateriaal, mag nimmer worden gebruikt, anders dan met toestemming van de bedrijfsleiding van het object, tenzij in de gebruikersovereenkomst anders is overeengekomen. Beweegbare bodem en andere facilitaire (recreatieve) voorzieningen kunnen op de daarvoor bestemde momenten slechts in werking worden gesteld door gekwalificeerd zwembadpersoneel. In de bassins mag slechts gebruik worden gemaakt van door en/of vanwege exploitant ter beschikking gestelde speel- en hulpmiddelen. Andere materialen mogen niet dan na toestemming van de bedrijfsleiding in de bassins worden meegevoerd. Gebruiker is verplicht de gebruikte materialen volgens de aanwijzingen op te ruimen.
 2. Gebruiker begeeft zich niet voor het afgesproken tijdstip naar het te gebruiken deel van het zwembad. Gebruiker draagt er zorg voor dat verplaatsingen binnen het zwembad op ordelijke wijze verlopen. Tijd benodigd voor het opbouwen en afbreken valt binnen de gereserveerde tijd. Bij wedstrijden mogen de deelnemers zich 10 minuten voor de aanvang van de gebruiksperiode omkleden. Met het wedstrijd klaar maken van het wedstrijdbassin mag 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden worden begonnen, tenzij anders is overeengekomen. Voor het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur moeten alle gebruikers van het object het water en de perrons verlaten hebben. Gebruiker is verplicht de accommodatie ordelijk achter te laten.
 3. Het is gebruiker verboden om:
  1. te roken;
  2. alcoholische dranken te nuttigen in de sportaccommodaties en op de tribunes;
  3. in het horecagedeelte zelf meegebrachte etenswaren en/of drank te nuttigen;
  4. glaswerk mee te nemen naar de tribunes;
  5. collecten te (doen) houden;
  6. gebruik te maken van geluid producerende apparaten, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen;
  7. andere ruimten dan de bij overeenkomst ter beschikking gestelde ruimten te betreden;
  8. onbevoegd de apparatuur aan te raken.
Artikel 31: Bijzondere bepalingen betreffende de duur van het gebruik
 1. De permanente gebruiker heeft de beschikking over het object voor een duur zoals bepaald in de gebruikersovereenkomst. In geval van eenmalig gebruik geldt als gebruiksduur hetgeen bij separate gebruikersovereenkomst is gesteld, dan wel de aan het publiek kenbaar gemaakte openingstijden.
 2. Exploitant heeft het recht gebruiker tussentijds de beschikking over het bad, of delen ervan, gedurende één of meer uren of dagen te onthouden. Exploitant streeft ernaar de permanente gebruiker tenminste twee weken voor betreffende sluiting schriftelijk hieromtrent kennis te geven. Gebruiker heeft daarbij recht op restitutie van eventueel reeds betaalde gelden voor het gebruik gedurende de betreffende uren.
Artikel 32: Niet tijdige beschikbaarheid
 1. Bij het niet tijdig beschikbaar zijn van de accommodatie op de overeengekomen ingangsdatum en aanvangstijdstip van het gebruik, doordat de accommodatie niet tijdig gereed is gekomen of de vorige gebruiker de accommodatie niet tijdig heeft ontruimd, is gebruiker tot de datum en het tijdstip waarop de accommodatie hem ter beschikking staat geen gebruiksvergoeding en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd, en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. Exploitant is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor gebruiker, tenzij hem ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
 2. Gebruiker kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove schuld van de exploitant en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van gebruiker in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de gebruikersovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.
Artikel 33: Bijzondere bepalingen betreffende toegang tot het object
 1. Tot het object worden niet toegelaten:
  1. kinderen beneden de leeftijd van acht jaar, tenzij onder begeleiding van personen ouder dan achttien jaar; kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid;
  2. zij die lijden aan aandoeningen, waarbij het risico bestaat, dat er plotseling bewustzijns-veranderingen optreden, tenzij onder begeleiding van een persoon ouder dan achttien jaren;
  3. zij die lijden aan besmettelijke ziekten;
  4. personen met open wonden;
  5. degenen, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of onder kennelijke invloed zijn van drugs of waarvan gegrond vermoeden bestaat, dat zij gevaar of hinder voor anderen opleveren;
  6. degene, die bij vorige bezoeken aan het object vanwege hinderlijk gedrag daaruit is verwijderd en daarbij in persoon en schriftelijk vanwege de bedrijfsleiding voor een bepaalde tijdsduur de toegang tot het object is ontzegd, gedurende deze ontzegging;
  7. dieren;
  8. personen, die naar het oordeel van het personeel in zodanig geringe mate zorg gedragen hebben voor de persoonlijke verzorging en hygiëne, dat hun aanwezigheid kennelijke hinder voor anderen oplevert.
 2. Permanente gebruikers zijn verplicht erop toe te zien, dat vanwege hen toegelaten personen voldoen aan artikel 33.1.
 3. Permanente gebruikers zijn verplicht gebruik te maken van het kassa- en toegangssysteem.
 4. Permanente gebruikers zijn verplicht erop toe te zien dat toegang tot het object uitsluitend wordt verleend aan personen die in het bezit zijn van een door gebruiker af te geven geldig lidmaatschapsbewijs.
 5. In door exploitant aangegeven omstandigheden dient de gebruiker bij het betreden van het object het onder artikel 33.4 bedoelde lidmaatschapsbewijs gedurende het verblijf in het object ter beschikking te stellen aan het dienstdoend personeel.
Artikel 34: Bijzondere bepalingen betreffende het toezicht
 1. Het toezicht houdend personeel is te allen tijde bevoegd zich te overtuigen of gebruikers van het diepe en/of instructiebassin in voldoende mate de zwemkunst machtig zijn. De beslissing van het personeel is bindend.
 2. Indien de gebruiker bestaat uit een groep personen, in een al dan niet georganiseerde vorm, dienen de contactgegevens van de voor de groep verantwoordelijke personen en/of andere leidinggevenden bij de bedrijfsleiding van het object te worden bekendgemaakt.
 3. De permanente gebruiker is verantwoordelijk voor de toelating van haar leden tot de bassins. Zij draagt zorg voor naleving door haar leden van de bepalingen van de gebruikersovereenkomst en de algemene voorwaarden. Tijdens de daartoe overeengekomen uren wordt de permanente gebruiker in het object vertegenwoordigd door een daartoe bevoegde persoon, wiens naam altijd bij de exploitant bekend moet zijn. Tevens draagt de permanente gebruiker zorg voor de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief bevoegd toezicht en leiding, volgens de geldende veiligheidseisen.
 4. De permanente gebruiker draagt er zorg voor dat er te allen tijde een toezichthouder met een diploma reddend zwemmen en een geldig EHBO-diploma aanwezig is.
 5. Exploitant stelt de permanente gebruiker in kennis van het ontruimingsplan. Zij draagt zorg voor een adequate kennisname van die plannen en voor het houden van regelmatige oefeningen.
 6. De voorwaarden omtrent het uit te oefenen toezicht voor de permanente gebruiker gelden eveneens voor de incidentele gebruiker die groepsgewijs in een min of mee georganiseerd verband eenmalig van het object gebruik maakt.
 7. Degene, die, naar het oordeel van het toezichthoudend personeel, wanorde veroorzaakt, zich aan aanstootgevend of anderszins hinderlijk gedrag schuldig maakt, aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, schade toebrengt aan het object of anderszins bepalingen van de gebruikersovereenkomst en/of algemene voorwaarden en/of huisregels overtreedt, kan door het dienstdoende personeel onmiddellijk uit het object worden verwijderd en medegedeeld krijgen, niet meer toegelaten te worden gedurende een door de bedrijfsleiding te bepalen termijn. Gebruiker heeft geen recht op enige restitutie van de gebruiksvergoeding.

Bijzondere bepalingen betreffende gebruik van de klimhal

Artikel 35: Algemeen
 1. Op de gebruikersovereenkomst voor de klimhal zijn naast bovenstaande algemene bepalingen ook onderstaande bijzondere bepalingen van toepassing.
Artikel 36: Gebruiker klimhal
 1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van exploitant (delen van) een object als bedoeld in artikel 1.3 gedurende een vooraf overeengekomen tijdsperiode, tegen betaling en/of tegen vertoon van een geldig toelatingsbewijs, ter beschikking gesteld krijgt. Onderscheid wordt gemaakt tussen de permanente en de incidentele gebruiker. Onder incidentele gebruiker wordt verstaan die gebruiker, die hetzij individueel, hetzij met een door hem geïntroduceerde groep personen, in enig georganiseerd verband eenmalig van de klimhal gebruik maakt. Met de permanente gebruiker wordt bedoeld die gebruiker, die voor regelmatig terugkerende momenten exclusief gebruik van, het object of onderdelen ervan, is overeengekomen.
Artikel 37: Bijzondere bepalingen betreffende het gebruik
 1. De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur per keer.
 2. De aanvraag voor gebruik dient in elk geval door aanvrager ondertekend te zijn en te bevatten:
  a. de naam en adresgegevens van gebruiker;
  b. het bank-/gironummer en te naamstelling;
  c. het doel van het gebruik;
  d. het aantal deelnemers aan c.q. aanwezigen bij de activiteit(en) van gebruiker;
  e. de dag(en) en het/de u(u)r(en) waarop het gebruik verlangd wordt;
  f. de na(a)m(en) van de perso(o)n(en) die met de leiding belast is/zijn;
  g. de naam van een contactpersoon met telefoonnummer waarop deze bereikbaar is.
 3. Voor gebruik van een accommodatie waarbij een sleutel benodigd is, kan bij het ophalen van de sleutel een borgsom per sleutel worden gevraagd; dit bedrag wordt bij teruggave van de sleutel geretourneerd.
 4. In de accommodaties is geen telefoon aanwezig. Gebruiker dient er zelf voor zorg te dragen dat er de mogelijkheid is om in noodsituaties de alarmdiensten te bereiken.
 5. Uiterlijk 15 (vijftien) minuten na het einde van de toegewezen gebruiksperiode dienen ook de was- en kleedruimten ontruimd te zijn. De gebruiker draagt zorg, indien van toepassing, voor het uitzetten van waterkranen, douches, licht
  en het (af)sluiten van deuren. De deelnemers aan de lessen, oefeningen c.q. overige door gebruiker of in naam van exploitant gevoerde activiteiten, mogen niet in een andere ruimte van de accommodatie vertoeven dan die waarvan het gebruik conform de gesloten overeenkomst tussen exploitant en gebruiker is toegestaan.
 6. De opslag van sportmateriaal in de berging dient ordelijk en conform de aanwijzingen te geschieden.
Artikel 38: Niet tijdige beschikbaarheid
 1. Bij het niet tijdig beschikbaar zijn van de accommodatie op de overeengekomen ingangsdatum en aanvangstijdstip van het gebruik, doordat de accommodatie niet tijdig gereed is gekomen of de vorige gebruiker de accommodatie niet tijdig heeft ontruimd, is gebruiker tot de datum en het tijdstip waarop de accommodatie hem ter beschikking staat geen gebruiksvergoeding en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd, en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. Exploitant is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor gebruiker, tenzij hem ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
 2. Gebruiker kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove schuld van de exploitant en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van gebruiker in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de gebruikersovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.
Artikel 39: Bijzondere bepalingen betreffende toegang tot het object
 1. Tot het object worden niet toegelaten:
  a. kinderen beneden de leeftijd van vijf jaar; kinderen in de leeftijd van 5 t/m 13 jaar zonder direct toezicht van ouder/verzorger met klimvaardigheidsbewijs of certificaat Auto Belay; kinderen tussen de 14 t/m 17 jaar zonder klimvaardigheidsbewijs of certificaat Auto Belay en zonder toestemming van ouder/verzorger; volwassenen zonder klimvaardigheidsbewijs of certificaat Auto Belay.
  b. zij die lijden aan aandoeningen, waarbij het risico bestaat, dat er plotseling bewustzijns-veranderingen kan optreden, tenzij onder begeleiding van een persoon ouder dan achttien jaren;
  c. zij die lijden aan besmettelijke ziekten;
  d. personen met open wonden;
  e. degenen, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of onder kennelijke invloed zijn van drugs of waarvan gegrond vermoeden bestaat, dat zij gevaar of hinder voor anderen opleveren;
  f. degene, die bij vorige bezoeken aan het object vanwege hinderlijk gedrag daaruit is verwijderd en daarbij in persoon en schriftelijk vanwege de bedrijfsleiding voor een bepaalde tijdsduur de toegang tot het object is ontzegd, gedurende deze ontzegging;
  g. dieren;
  h. personen, die naar het oordeel van het personeel in zodanig geringe mate zorg gedragen hebben voor de persoonlijke verzorging en hygiëne, dat hun aanwezigheid kennelijke hinder voor anderen oplevert.
 2. Een gebruiker die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft voor deelname aan alle activiteiten de schriftelijke toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger nodig. In het geval de minderjarige gebruiker deel uitmaakt van een groep, die is vertegenwoordigd door een permanente gebruiker, staat de permanente gebruiker ervoor in dat deze toestemming voor iedere minderjarige gebruiker is verleend.
 3. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger zal zich op de hoogte stellen van de specifieke eisen en veiligheidsregels die binnen de klimhal van Sportstad Heerenveen welke op dat moment per leeftijdscategorie en per activiteit van toepassing zijn.
 4. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk dat de minderjarige gebruiker zich aan deze regels houdt. Deze veiligheidsregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
 5. Permanente gebruikers zijn verplicht erop toe te zien, dat de door hen toegelaten personen voldoen aan artikel 39.1.
 6. Permanente gebruikers zijn verplicht gebruik te maken van het kassa- en toegangssysteem.
 7. Permanente gebruikers zijn verplicht erop toe te zien dat toegang tot het object uitsluitend wordt verleend aan personen die in het bezit zijn van een door gebruiker af te geven geldig lidmaatschapsbewijs.
 8. In door exploitant aangegeven omstandigheden dient de gebruiker bij het betreden van het object het onder artikel 39.7 bedoelde lidmaatschapsbewijs gedurende het verblijf in het object ter beschikking te stellen aan het dienstdoend personeel.
Artikel 40: Bijzondere bepalingen betreffende het toezicht
 1. Een gebruiker kan zelf de instructie of begeleiding van een activiteit verzorgen of laten verzorgen, mits de eigen instructeur of begeleider van de gebruiker beschikt over alle kwalificaties, diploma’s en/of certificaten die benodigd zijn voor de begeleiding of instructie van de betreffende activiteit.
 2. Indien de gebruiker gebruik maakt van door Sportstad Heerenveen ter beschikking gestelde of verhuurde materialen, zal de gebruiker deze materialen uitsluitend gebruiken volgens de instructies van de vertegenwoordigers van Sportstad Heerenveen, en op een wijze die in overeenstemming is met de aard van het materiaal en het doel waartoe het ter beschikking is gesteld. Sportstad Heerenveen is gerechtigd om bij de terbeschikkingstelling een borg of garantie van de gebruiker te verlangen.
 3. Eventuele gebreken aan de materialen zal de gebruiker bij ontvangst gelijk melden. Bij het uitblijven van een melding wordt het materiaal geacht in orde te zijn geweest bij aanvang. De gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen in
  deze materialen of deze materialen aan derden in gebruik geven. Beschadiging, verlies of diefstal van materialen dient direct gemeld te worden. Voor reparaties door externe partijen is vooraf toestemming van Sportstad Heerenveen vereist.
 4. Nieuwe beschadigingen of gebreken deelt de gebruiker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het inleveren van het materiaal aan een vertegenwoordiger van Sportstad Heerenveen mee. De gebruiker is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal indien die schade, verlies of diefstal het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van de gebruiker.