Algemene voorwaarden zwemles

Algemene voorwaarden zwemles

Algemeen

 • Leden zijn diegenen die een inschrijfformulier hebben ingevuld en ondertekend en niet schriftelijk hebben opgezegd.
 • De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend door Sportstad Heerenveen gebruikt, en indien aangegeven voor het versturen van de nieuwsbrief.
 • De persoonlijke gegevens van dit formulier vallen onder de categorie “Abonnementshouders” uit ons privacy beleid te vinden op onze website www.sportstad.nl.
 • De persoonlijke gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Op het moment dat een lid aan alle eisen van de gewenningslessen heeft voldaan heeft het lid recht op twee keer per week 45 minuten,
  dan wel één keer per week 90 minuten zwemles, rekening houdend met een eventuele wachtlijst.
 • De lesdag en het tijdstip waarop de zwemlessen plaatsvinden worden in onderling overleg tussen Sportstad Heerenveen en het lid bepaald,
  en worden vastgelegd voor de gehele zwemlesperiode.
 • Indien Sportstad Heerenveen het noodzakelijk acht behoudt zij zich het recht voor de lesdag, het tijdstip, de instructeur, de groepsgrootte of het lesprogramma aan te passen.
 • Sportstad Heerenveen heeft het recht de zwemlessen in bijzondere omstandigheden af te gelasten.
 • De zwemlessen worden verzorgd gedurende het gehele jaar, met uitzondering van de zomervakantie, kerstvakantie, de feestdagen en de meivakantie, zoals vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het basisonderwijs in de Regio Noord.
 • U dient zich voor iedere zwemles in te checken met uw ledenpas via de tourniquet.
 • Binnen het Sportstad-complex gelden de algemene huisregels welke te vinden zijn op onze website www.sportstad.nl.

 

Pré-notificatie

 • De totaalpakketten, niet zijnde contant, en maandabonnementen worden per automatische incasso voldaan.
 • Deze incasso vindt op of rond de 1e van elke maand plaats op basis van vooruitbetaling.
 • De startdatum van het totaalpakket of abonnement bepaalt het bedrag van de eerste incassotermijn, welke doormiddel van een pro-rata berekening wordt bepaald.
 • De laatste incassotermijn van het totaalpakket betreft in alle gevallen ook een deelbetaling op basis van bovengenoemde pro-rata berekening.
 • De laatste incassotermijn van een maandabonnement zal te allen tijde het volledige maandbedrag betreffen.

 

Abonnement en betaling

 • Met het totaalpakket kunnen  zwemlessen worden gevolgd tot het diploma is behaald (diplomagarantie).
 • De bovengenoemde diplomagarantie geldt enkel wanneer 90% van de aangeboden lessen is gevolgd.
 • Indien een lid bovengenoemde aanwezigheid niet heeft gehaald, behoudt Sportstad Heerenveen zich het recht voor om het aantal lessen afwezigheid in rekening te brengen na afloop van het EasySwim-traject.
 • De totaalpakketten worden in de op het inschrijfformulier genoemde termijnen geïncasseerd.
 • Een maandabonnement omvat het diplomazwemmen, echter geeft geen recht op een diplomagarantie.
 • Maandabonnementen worden maandelijks geïncasseerd totdat het betreffende diploma is gehaald, waarbij geldt dat de laatste incasso altijd een volledige maand betreft.
 • De overeenkomst wordt aangegaan totdat het diploma is behaald, rekening houdend met bovengenoemde voorwaarden.
 • Kinderen die in het bezit zijn van een totaalpakket of maandkaart zwemlessen mogen gratis vrij zwemmen tijdens de vrij-zwemtijden.
 • Tijdens de zwemlessen is het lid verplicht gebruik te maken van een drijfpakje. Het drijfpakje dient voor aanvang van de eerste zwemles te worden aangeschaft bij de receptie. Het drijfpakje is geen reddingsvest, maar een zwemleshulpmiddel. Het lid is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het drijfpakje o.b.v. de garantievoorwaarden genoemd in het handboek ‘op weg naar het zwemdiploma in Sportstad Heerenveen’.
 • Omzetting van een totaalpakket naar een maandabonnement of andersom is niet mogelijk.
 • Restitutie van betaalde abonnementsgelden is niet mogelijk.
 • Indien een betalingsachterstand van een maand is ontstaan ontvangt u een herinnering en tevens wordt u de toegang tot het zwembad ontzegd.
 • U dient vervolgens de ontstane betalingsachterstand, voorafgaand aan de les, bij de receptie te voldoen (contant of per pin).
 • Bij een betalingsachterstand van twee maanden ontvangt u een aanmaning verhoogd met € 27,50 administratiekosten.
 • Indien bovengenoemde vordering niet binnen 10 werkdagen is voldaan, wordt deze uit handen gegeven aan het incassobureau en is de geheel verschuldigde contractperiode (totaalpakket) of de uitstaande maand (maandabonnementen) direct opeisbaar.
 • Uitschrijven kan alleen schriftelijk met het daarvoor bestemde formulier, waarbij een opzegtermijn van één maand wordt gehanteerd.
 • De op het inschrijfformulier genoemde prijzen zijn conform het prijspeil 01-08-2018 en kunnen jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).