Algemene voorwaarden all-in lidmaatschap

Artikel 1: Definities
 • Sportstad Heerenveen: de partij met wie de Overeenkomst is gesloten.
 • All-inclusive-Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een All-inclusive-lidmaatschap aangaat.
 • All-inclusive-Lidmaatschap: overeenkomst tussen Sportstad Heerenveen en het All-inclusive-Lid.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle All-inclusive-Lidmaatschappen, die tussen Sportstad Heerenveen en het All-inclusive-Lid worden gesloten.
Artikel 3: Het aanbod
 • Het aanbod van Sportstad Heerenveen wordt schriftelijk of elektronisch (mailing of website) uitgebracht en is van kracht gedurende een door Sportstad Heerenveen aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 • Het aanbod omvat ten minste:
  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het abonnement, waarbij uit het aanbod duidelijk blijkt of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de huisregels van Sportstad Heerenveen.
 • De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het All-inclusive-Lid mogelijk te maken.
 • Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
 • Tijdens de schoolvakanties gelden aangepaste openingstijden, deze worden tijdig bekend gemaakt.
 • Sportstad Heerenveen behoudt zich het recht voor de openingstijden te allen tijde te wijzigen.
Artikel 4: Het all-inclusive lidmaatschap
 • Het All-inclusive-Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit gebeurt middels het ondertekenen van een inschrijfformulier bij Sportstad Heerenveen.
Artikel 5: Bedenktijd
 • Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het All-inclusive-Lidmaatschap, heeft het All-inclusive-Lid de mogelijkheid om het All-inclusive-Lidmaatschap kosteloos te herroepen.
Artikel 6: Duur en beëindiging
 • Het All-inclusive-Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 • Tussentijdse opzegging door het All-inclusive-Lid is mogelijk indien:
  • het All-inclusive-Lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het All-inclusive-Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van het aanbod.
  • het voor het all-inclusive-Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van het aanbod.
  • Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 • Het All-inclusive-Lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is één maand.
 • Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Sportstad Heerenveen gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
 • Tussentijdse opzegging door Sportstad Heerenveen is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • het All-inclusive-Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • het All-inclusive-Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sportstad Heerenveen, jegens een contractant van Sportstad Heerenveen, jegens een All-inclusive-Partner of jegens een contractant van een All-in-Partner.
  • Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Sportstad Heerenveen aantoonbaar geleden schade.
  • Indien Sportstad Heerenveen haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Sportstad Heerenveen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.
 • Het All-inclusive-Lid dient eventuele tegoeden op de toegangspas(sen) op te maken, deze worden niet teruggegeven en zijn eveneens niet inwisselbaar voor contanten.
Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen
 • Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 • Eventuele prijsverhogingen worden door Sportstad Heerenveen twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor consumentenprijzen (CPI). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
Artikel 8: Verplichtingen van Sportstad Heerenveen
 • Sportstad Heerenveen staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het All-inclusive-Lidmaatschap.
 • Sportstad Heerenveen onderwerpt de voorzieningen van Sportstad Heerenveen aan het vereiste onderhoud.
 • Sportstad Heerenveen staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders van Sportstad Heerenveen over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 • Sportstad Heerenveen zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn bij Sportstad Heerenveen.
 • Sportstad Heerenveen zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 • Sportstad Heerenveen treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van een All-inclusive-Lid.
 • De verplichtingen per All-inclusive-Partner voor een All-inclusive-Lid kunnen afwijken van het standaard aanbod van de all-inclusive-partner. De All-inclusive-Partner kan afwijkende openingstijden of een maximum aantal bezoekers hanteren voor het All-inclusive-Lidmaatschap. De openingstijden van de All-inclusive-Partners staan op de websites van de All-inclusive-Partners.
Artikel 9: Verplichtingen van een all-inclusive lid
 • Een All-inclusive-Lid houdt zich aan de door Sportstad Heerenveen gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de receptie van Sportstad Heerenveen, en zijn te vinden op www.sportstad.nl/huisregels.
 • Een All-inclusive-Lid dient de aanwijzingen van de Sportstad Heerenveen c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het All-inclusive-Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het All-inclusive-Lid niet bekend is. Indien het All-inclusive-Lid niet bekend is met een of meerdere faciliteiten, dan dient hij dit aan de sportaanbieder kenbaar te maken, zodat Sportstad Heerenveen uitleg kan geven.
 • Het is een All-inclusive-Lid niet toegestaan gebruik te maken van de beschikbaar gestelde faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 • Het is een All-inclusive-Lid niet toegestaan te roken in de door Sportstad Heerenveen beschikbaar gestelde accommodaties.
 • Het All-inclusive-Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan Sportstad Heerenveen mede te delen.
 • Bij het bezoek aan een activiteit van een All-inclusive-Partner gelden te allen tijde de huisregels van de All-inclusive-Partner. De huisregels zijn te vinden op de websites van de All-inclusive-Partners.
Artikel 10: Tussentijdse wijzigingen
 • Sportstad Heerenveen kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Sportstad Heerenveen zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
Artikel 11: Betaling
 • Het All-inclusive-Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 • Wanneer u uw All-inclusive-lidmaatschap betaalt via automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 • Bij niet tijdige betaling is het All-in-Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Sportstad Heerenveen schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.
 • Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sportstad Heerenveen gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Sportstad Heerenveen bevoegd om het All-inclusive-Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 • Sportstad Heerenveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens het verblijf bij Sportstad Heerenveen, dan wel blessures en/of letsel ontstaan tijdens het verblijf bij een All-inclusive-partner.
 • Sportstad Heerenveen is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Sportstad Heerenveen maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
Artikel 13: Klachten
 • In geval van klachten dient het All-inclusive-Lid zich in eerst instantie te wenden tot de vestigingsmanager van Sportstad Heerenveen en in tweede instantie kan het All-inclusive-Lid haar klacht schriftelijk melden via www.sportstad.nl/contact.
Artikel 14: Persoonsgegevens en privacy
 • Voor het All-inclusive-lidmaatschap vraagt Sportstad Heerenveen aan het All-inclusive-Lid de voornaam en achternaam ter identificatie, e-mailadres en telefoonnummer voor bereikbaarheid en postadres en bankrekeningnummer voor betalingen. Sportstad Heerenveen deelt deze gegevens niet met de aangesloten All-inclusive-Partners of andere bedrijven.
 • De persoonsgegevens van het All-inclusive-Lid zijn strikt vertrouwelijk en worden door Sportstad Heerenveen enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt en indien aangegeven voor het versturen van de nieuwsbrief.
 • De persoonsgegevens van het All-inclusive-Lid vallen onder de categorie “Abonnementshouders” van het totale privacy beleid van Sportstad Heerenveen waarbij de laatste geldige versie te vinden is op de website www.sportstad.nl/privacy.
 • De persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Sportstad Heerenveen zal periodiek nieuwsbrieven en aanbiedingen aan het All-inclusive-lid sturen, al dan niet uit naam van de All-inclusive-Partners. De All-inclusive-Partners zullen het All-inclusive-Lid niet rechtstreeks dergelijke informatie sturen.
 • Bij de inschrijving voor een bezoek aan een wedstrijd behorende tot het All-inclusive-Lidmaatschap zal Sportstad Heerenveen bij de All-inclusive-Partner een anonieme toegangsticket voor het All-inclusive-Lid aanvragen.
 • De All-inclusive-Partner kan een bezoekersregistratie bijhouden van het All-inclusive-Lid maar zal dit alleen doen op basis van pasnummers. De all-inclusive-partner heeft geen registratie van de persoonsgegevens van gerelateerde pasnummers.
 • Sportstad Heerenveen kan op verzoek van de All-inclusive-Partner de bezoekersregistratie koppelen aan het All-inclusive-Lid en op basis van selecties een nieuwsbrief of aanbieding versturen.
 • Bij de definitieve inschrijving voor een activiteit of clinic behorende tot het all-inclusive-lidmaatschap zal Sportstad Heerenveen de identificatie- en bereikbaarheidgegevens aan de all-in partner verstrekken. De all-inclusive-partner mag deze gegevens gebruiken tot en met de periode van beëindigen van de activiteit of clinic.
 • Het All-inclusive-Lid heeft te allen tijde het recht persoonsgegevens te laten verwijderen. Sportstad Heerenveen zal gedurende de looptijd van het abonnement alle gegevens aanvullend op de basisgegevens verwijderen, na beëindiging en indien het All-inclusive-Lid zich aan alle verplichtingen heeft voldaan andere gegevens verwijderen en na de wettelijke bewaartermijn alle gegevens verwijderen.
 • Een All-in-lid kan beroep uitoefenen op het recht van persoonsgegevens inzage. Sportstad Heerenveen zal de gegevens binnen wettelijke termijn persoonlijk verstrekken aan het All-in-lid. Hierna kan het All-in-lid beroep uitoefenen op het recht tot rectificatie en aanvulling of beperking van de verwerking van deze gegevens. De mutatie op deze gegevens zal altijd in overeenstemming met de noodzaak van de bedrijfsprocessen van Sportstad Heerenveen dienen te zijn. Om dit beroep uit te oefenen dient een getekend aanvraagformulier ingevuld te zijn.
 • Een All-inclusive-Lid kan beroep uitoefenen om dataportabiliteit tussen Sportstad Heerenveen en één of meerdere All-inclusive-Partners. Om dit beroep uit te oefenen dient een getekend aanvraagformulier ingevuld te zijn.
 • Een All-inclusive-Lid kan bezwaar maken op de verwerking van persoonsgegevens door Sportstad Heerenveen voor het All-inclusive-Lidmaatschap. Om dit beroep uit te oefenen dient een getekend aanvraagformulier ingevuld te zijn.
 • All-inclusive-Partners kunnen acties of evenementen organiseren voor All-inclusive-leden. Deze acties of evenementen behoren niet tot het All-inclusive-Lidmaatschap, maar een All-inclusive-lidmaatschap is hiervoor mogelijk wel een voorwaarde. Als u deelneemt aan acties of evenementen van een aangesloten All-inclusive-Partner, dan heeft deze All-inclusive-Partner het recht om voornaam, achternaam en bereikbaarheid gegevens te vragen. De verantwoordelijkheid voor de actie of het evenement ligt volledig bij de desbetreffende All-inclusive-Partner. Sportstad Heerenveen zal hierin wel uw belangen kunnen behartigen.
 • Een all-inclusive-lid geeft bij ondertekening van de Overeenkomst Sportstad Heerenveen toestemming om haar NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de all-inclusive-partners en omgekeerd. Dit om onrechtmatig gebruik van de collectieve aanbieding c.q. het all-in-lidmaatschap tegen te gaan. In het geval van vergaande vermoedens van misbruik van het all-inclusive-lidmaatschap is Sportstad Heerenveen gemachtigd en verantwoordelijk voor de uitwisseling van identificatiegegevens met de all-inclusive- partner. Deze uitwisseling is ter intentie van onderzoek en zal niet leiden tot een nieuwe registratie van persoonsgegevens.
Artikel 15: Overig
 • Sportstad Heerenveen behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.
Artikel 16: Toepasselijk recht
 • Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.